canlı destek

Yönetmelik

17 Şubat 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31042

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, çalışma prensipleri, yönetimsel yapıları ve diğer birimlerle ilişkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırıcı: Bilimsel araştırma, test, analiz, sistem kurulum ve işletimi ve eğitim amacıyla biyokütle enerjisi konusunda ilgili ve yetkin olduğu her türlü işlemi yapma yetkisine sahip, yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda mevcut laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Ege Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite yapısının içinde etkin ve odaklı, birleştirici ve tetikleyici bir yaklaşımla üniversitelere, araştırma merkezlerine, sanayi kuruluşlarına ve topluma, eğitim, araştırma, danışmanlık, test ve analiz hizmetleri sunarak, Biyokütle Enerji Teknolojileri alanında bilimsel bilgi üretmek, yerli teknolojiyi geliştirmek, uygulamaya sunmak ve yaygınlaştırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uygulamaya yönelik olarak çok disiplinli bir anlayışla lisansüstü eğitim-öğretim programları açmak.

b) Ülke düzeyinde ileri düzeyde araştırma yapma imkânının yaratılması, araştırmacı insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi ve araştırma kurumları ile sanayi iş birliğine katkı sağlanması amacıyla sanayi doktora programı ve ulusal/uluslararası doktora sonrası araştırma programlarının açılmasını sağlamak.

c) İlgili bakanlıklarca hazırlanacak yasal düzenleme çalışmalarına katkı sağlamak.

ç) Akademi, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla araştırma, uygulama, planlama, strateji ve politika geliştirme konusunda çalışmalar yapmak.

d) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında AR-GE yapmak, çalışmaları koordine etmek, izlemek, bu amaçla program ve projeler geliştirmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerle birlikte biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında ortak AR-GE yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, bunları desteklemek, teşvik etmek, iş birliği yaparak ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

f) Kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği projelere başvurmak.

g) Yapılacak araştırmalarda, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında iş birliği yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkez bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

h) Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve bu kapsamda sektörün AR-GE ve yenilik kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını yapmak.

ı) Sektörde gereksinim duyulan ara eleman ve sistem odaklı sertifikalı uzmanların eğitimini sağlamak amacıyla mesleki eğitim ve kalifiye personel yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

i) Coğrafi bilgi sistemi tabanlı karar destek sistemleri ile mevcut ve gelecek biyokütle enerjisi potansiyelinin belirlenmesi üzerine çalışmalar yürüterek buradan elde edilen veriler yoluyla sanayiye ve kurum/kuruluşlara hizmet vermek.

j) Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalardan elde edilen bilgi ve deneyim birikiminin, topluma yönelik yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi konusunda öncü rol oynamak.

k) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanındaki gelişme, buluş ve yeniliklerin ülkemiz hizmetlerinde kullanımına ve yaygınlaştırılmasına, toplum ve bireyin bilgi ve teknolojiye ulaşım düzeyinin yükseltilmesine dönük AR-GE yapmak ve/veya yaptırmak.

l) AR-GE sonucu geliştirilen ve/veya üretilen teknik ve yöntemlerin üretim, tanıtım ve kullanılmasını, bunlardan yararlanılmasını sağlamak, bu maksatla ilgili sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar yapmak; elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesini ve bu alanlardaki girişimciliği desteklemek.

m) Ülkemizin biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında öncelikli politikalarının belirlenmesinde çalışmalar yapmak, ilgili bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları, AR-GE, yayın ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.

n) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanına giren hususlarda ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşları tarafından talep edilen işleri Yönetim Kurulu kararı ile yapmak veya yaptırmak.

o) İlgili bakanlığa bağlı kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel sektör ile iş birliği içerisinde biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren merkezlerin kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde, Akreditasyon Enstitüsüne bilimsel katkı sağlamak ve adı geçen Enstitü ile iş birliği yapmak.

ö) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında AR-GE’nin özendirilmesi, bu alandaki yeni gelişme ve teknolojilerin izlenmesi ve bu gelişmelerin uygulamaya aktarılması amacıyla ulusal/uluslararası seminer, kurs, konferans, sempozyum, çalıştay kolokyum, kongre, ve benzeri etkinlikler ile sertifika verilmesi öngörülen eğitim-öğretim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

p) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek üzere bilim kurulları, ulusal ve uluslararası danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak.

r) Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri mülkiyet haklarını koruyacak ve geliştirecek şekilde biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanındaki ulusal ve uluslararası literatür ve patentleri takip etmek, yeni patent başvuru alanlarını keşfetmek ve gerçekleştirmek, araştırmacılar adına bu süreçleri gerektiğinde karşılıksız olarak yürütmek veya desteklemek, fikri haklar, lisans ve bilgi aktarımı amacıyla girişimlerde bulunmak, fikri mülkiyet ve lisans haklarının satın alınması, satılması ve bu konuda ortaklık yapılmasının sağlanması konusunda Rektöre teklifte bulunmak.

s) Uluslararası kurum ve kuruluşların biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak, görev ve faaliyet alanı ile ilgili yayınlar yapmak.

ş) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri alanında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi amacıyla teknopark, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerinin kurulması tekliflerini Yönetim Kurulunda karar oluşturulması kapsamında Rektöre sunmak.

t) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek, yurt içi ve yurt dışı toplantı, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, araştırmacı eğitimi veren kurum ve programları desteklemek.

u) Görev ve yetkileri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ait biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri konularıyla ilgili kurum/kuruluşlar ve laboratuvarları, insan kaynağı, fiziki mekân ve altyapı, donanım, finansman dâhil her türlü kaynağı iş birliği ve/veya birlikte kullanım protokolü çerçevesinde kullanmak veya kendisine ait kaynakları kullandırmak.

ü) Uygulama ve araştırma alanıyla ilgili birimler ile iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, tercihen biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri konusunda en az iki yıl çalışmış olan Ege Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı usul ile görevden alınabilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür yardımcısı da bulunmazsa, Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır. Vekâlet süresinin altı ayı aşması durumunda yerine yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda Merkezin genel çalışma düzenini, bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezdeki birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, çalışma birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına uygunluğunu denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

d) Merkezde yürütülen araştırma, analiz, test, danışmanlık ve eğitim gibi faaliyetlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

e) Biyokütle enerji sistemleri ve teknolojileri konusunda yürütülecek faaliyetler için gerekli görülen koşulların oluşturularak, ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin personel, araç gereç, deney malzemesi ve diğer gereksiniminin belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

f) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak amaca uygun projeler üretilmesini sağlamak.

g) Uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında her yılın bitimini takip eden ocak ayının ilk haftasında, o yıla ait eğitim ve araştırma faaliyetlerini ve sonuçları içeren bir faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek.

h) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

ı) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere göstermek.

i) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak ve personeli bu konuda eğitmek.

j) Projelerin izin verilmiş prosedürlere uygun olarak yapılmaması ve prosedürlere uyulmaması durumunda gerekli önlemlerin alınmasını, kayda geçirilmesini ve kuruluş bünyesindeki yerel etik kurula ve gerektiğinde Rektörlük kanalıyla ilgili Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.

k) Merkez bünyesinde yürütülecek olan seminer, kurs, konferans, sempozyum, çalıştay kolokyum, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Merkezde görevli öğretim üyeleri içinden en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresinin bitmesi ile birlikte sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişi ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve müdür yardımcıları dâhil en fazla yedi kişiden oluşur. Diğer dört üye tercihen Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile ayda en az bir kez toplanır. Müdür veya en az üç Yönetim Kurulu üyesinin gündemi belirten yazılı başvurusu ile de iki gün içinde olağanüstü toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararları almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

c) Var olan olanakları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak.

ç) Merkez bünyesinde yürütülecek eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç raporunu incelemek.

d) Merkezde gerçekleştirilen test/analiz, danışmanlık, kurslar ve düzenlenen eğitimler için ücretleri düzenlemek.

e) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı telif ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

g) Merkez, kadrosundaki araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini var olan imkânlara göre karara bağlamak.

ğ) Müdürlükçe hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak.

h) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olacak kararları almak.

ı) Müdürün getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak.

i) Danışma Kurulunda beliren görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.

j) Merkezin, farklı kuruluşlar ile iş birliğini ve bunların imkânlarını gerektiren araştırmaları gerekçeli olarak karara bağlamak ve ilgili kurumun desteğinin sağlanması için Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı üzerine, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite içinden ve dışından kişilerin katıldığı Danışma Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu en fazla yedi kişiden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili genel ilkeleri değerlendirerek görüş belirtmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 16 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten çalışma birimi sorumluları tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Araştırıcıların sorumlulukları ve çalışma koşulları

MADDE 17 – (1) Merkezin olanaklarından, Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik birimlerden araştırıcılar yararlanabilir. Araştırıcıların Merkezde yürütecekleri tüm çalışmalarında uymaları gereken hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir. Araştırıcıların söz konusu hususlara uymaması durumunda Merkez imkânlarını kullanma hakları Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilir.

(2) Araştırıcı Merkezde yürütülen ve tamamlanan araştırmalar ile ilgili olarak yapılan yayın ve bilimsel raporlarda Merkezin açık adını belirtmek, yayın ya da bilimsel raporun bir örneğini altı ay içinde Merkeze iletmek zorundadır.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 19 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü makine, alet, ekipman ve demirbaşlar proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ