Projeler

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü bünyesinde Biyokütle Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu (BETAG) tarafından halen devam eden projelerde dahil olmak üzere bugüne dek 53  proje gerçekleştirilmiştir. Projelerin türlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülebilir.

Proje Türü Toplam Devam Eden
Bakanlık Projeleri (DPT/TAGEM/IKG/İZKA) 7 5
TÜBİTAK Projeleri (ARDEP/TEYDEP/KOSGEB) 6 4
Avrupa Birliği Projeleri (ESF/FP-6/FP-7) 4 3
Ege Üni. BAP Projeleri 37 10
TOPLAM 53 21

 

BİYOKİMYASAL/TERMOKİMYASAL HİBRİT BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMIYLA, SIFIR ATIKLI, DÜŞÜK İŞLETİM MALİYETLİ, ESNEK ÜRETİM SİSTEMLİ MODERN SERALARIN GELİŞTİRİLMESİ

TAGEM 18/AR-GE/47 Numaralı Proje

Ülkemizde nüfus ve sanayileşmeye paralel olarak enerji ve gıdaya olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu talebin karşılanmasında, araştırma kurumlarının üzerine düşen görevleri yerine getirmesi önem arz etmektedir. Bu yaklaşımla, Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER) yapılan çalışmalara bir yenisini daha eklemiştir. Prof. Dr. Günnur KOÇAR’ın yürütücülüğünü üstlendiği ve TEKSAN ile BHK Yapı’nın ortak olarak yer aldığı “Biyokimyasal/Termokimyasal Hibrit Biyokütle Enerji Üretim Teknolojilerinin Kullanımıyla, Sıfır Atıklı, Düşük İşletim Maliyetli, Esnek Üretim Sistemli Modern Seraların Geliştirilmesi” konulu proje önerisi “Tarım ve Orman Bakanlığı-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü(TAGEM) Ar-Ge Destek Programı” kapsamında desteklenmeye değer görülmüştür. TAGEM-18/ARGE-47 nolu proje kapsamında, tam otomasyonlu (CO2 gübrelemesi, led aydınlatma, ısı kontrolü, nem kontrolü, gübreleme) ve topraksız dikey tarımın gerçekleştirildiği sera sistemine, yenilenebilir enerji teknolojisi de entegre edilmiştir.

Sistem içerisinde biyokütle enerjisi dönüşüm yöntemlerinden, biyokimyasal ve termokimyasal yöntemlerin hibrit kullanımıyla elde edilen biyogaz ve sentez gazı, kojenerasyon sistemiyle elektrik ve ısı enerjisine çevrilerek, seranın iklimlendirme, aydınlatma ve otomasyonu için gerekli enerji gereksinimi karşılanacaktır. Ayrıca kullanılan hibrit sistemin çıktılarından, fermente gübre topraksız tarım sisteminde besin solüsyonu olarak, kojenerasyon sisteminin egzoz gazı ise CO2 gübrelemesinde kullanılacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle biyokütle enerjisinin seralarda iklimlendirme sisteminde kullanılması, ısı enerjisinin emre amadeliğinin ve ekonomikliğinin artırılmasını, sera gazı salınımının azaltılmasını sağlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının modern sera tekniklerine entegre edileceği bu proje ile üretim-atık-girdi döngüsü sağlanarak, tarımda verim arttırıcı-maliyet düşürücü üretim sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra CO2 salınımının azaltılmasına bağlı olarak çevresel faktörlerin de pozitif yönde etkilenmesi mümkün olabilecektir.

 

KIRSAL KESİM BİYOGAZ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI

DPT – Güdümlü Teknoloji Geliştirme Projesi

Projenin birincil hedefleri, ülkemiz kırsal kesiminde çeşitli çevresel etkilere ve sağlık problemlerine neden olan hayvansal ve bitkisel atıkların biyogaz teknolojileri ile ekonomik değere dönüştürülebileceğinin halkımıza gösterilmesi, oluşturulan bilgi ve deneyim birikiminin, üreticilerle ve son kullanıcılarla paylaşılması ve biyogaz teknolojilerinin kırsal kesimde yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla İzmir iline bağlı büyükbaş hayvan potansiyeli yüksek olan 11 ilçede pilot tesisler kurulmuştur. Kurulan sistemlerin işletimi tamamen kullanıcılara devredilmiş olup pH, reaktör sıcaklığı, biyogaz üretimi ve tüketimi, biyogaz kompozisyonu, elektrik tüketimi ve materyal besleme/boşaltma miktarları internet kanalıyla Enstitümüzde kurulan tek merkezden sürekli izlenmekte, oluşan sorunların nedenleri tespit edilerek sistem ve işletme yöntemlerinde modifikasyonlar gerçekleştirilmektedir.

kirsal_kesim_biyogaz_projesi_ornek_uyg
Proje hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. [PDF, 1 MB]

 

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENTEGRE ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KULLANIMI

TÜBİTAK 1007 – KAMAG

Projenin Amacı ve Yeri
Proje kapsamında tarımsal ve hayvansal kaynaklı atıkların, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan merkezi bir sisteme aktarılıp biyogaz üretilmesi ve elde edilen gazın entegre enerji dönüşüm sistemlerinde kullanılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, İZAYDAŞ-Kocaeli atık arıtma tesisinde, 350kW kapasiteli biyogaz üretim tesisi kurulmuştur.

Projenin Sonuçları

 • Farklı özellikte atıklardan biyogaz üretilebileceği tesisin demo ve nihai olarak işletme amaçlı kurulması,
 • Bölgesel koşullarda tesise beslenecek optimum atık karakterizasyonu, biyogaz tesisi konfigürasyonu, biyogaz üretim veriminin arttırılması için gerekli proses koşullarının belirlenmesi,
 • Tesiste enerji üretimi ve ekonomiye kazandırılması,
 • Biyogaz üretim teknolojilerinin ülke içinde üretiminin yaygınlaştırılması,
 • Biyogaz üretim tesisi kurma yeteneğinin kazanılması,
 • Üretilen biyogazın içten yanmalı motor-jeneratöre entegrasyonu becerilerinin kazanılması,
 • Atıklardan enerji üretimi ile, atıkların neden olduğu çevresel sorunların azaltılması, kaynakların rasyonel kullanımı,
 • Kırsal kesimin kalkınması ve istihdamın artması,
 • Tesiste yan ürün olarak ortaya çıkan ve besin değeri olan gübrenin ekonomiye kazandırılması,
 • Bu sistemlerin ticari boyutta büyütülüp uygulanması için gerekli tekno ekonomik kriterlerin belirlenmesidir.

Kurumunuzun Projedeki Rolü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için gerçekleştirilen projede, proje yöneticiliğini TÜBİTAK MAM üstlenmiş, proje yürütücülüğü ise Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla da tamamlanmıştır.

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adına proje yürütücülüğü görevini Prof. Dr. Günnur Koçar üstlenmiştir.

Projenin Bütçesi
Projenin toplam bütçesi ise 4.9 milyon TL olup projede yürüttüğü çalışmalar için Enstitümüze 441.854 TL kaynak aktarılmış,

Projenin Finansmanı
Projenin toplam bütçesi, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Proje Destekleri
(KAMAG-1007) kapsamında TÜBİTAK tarafından finanse edilmiştir.

BİYOKİMYASAL VE TERMOKİMYASAL YÖNTEMLERİN ENTEGRASYONUYLA ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ

TÜBİTAK 1512 – TEYDEP

 

İKİNCİ NESİL (LİGNOSELÜLOZİK) BİYOETANOL ÜRETİMİ

TC. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – TAGEM

 

BİYOKÜTLE KAYNAKLARINDAN OLAN PİRİNANIN YÜKSEK BASINÇ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLEREK KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİYORAFİNERİ ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ

TÜBİTAK 1002 – Hızlı Destek Programı

 

ALTERNATİF ENERJİLER ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMELERİ VE UYGULAMALARI (Güneş-Rüzgar-Biyogaz-Isı Pompaları)

DPT – Altyapı Geliştirme Projesi

 

İZMİR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI PROJESİ

İZKA – İzmir Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği

Projenin Amacı ve Yeri
Projenin amacı, İzmir’deki yenilenebilir enerji (güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyokütle enerjisi) sektörünün mevcut durumunun, gelişim ve yatırım potansiyelinin ele alınıp sektör sorunları ile birlikte analiz edilmesini sağlamaktır.
Projenin Sonuçları

 • Sektör ile ilgili çalıştay ve anket çalışmaları düzenlenmiştir.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili İzmir’deki mevcut durum, sorun ve potansiyeller, güncel verilerle ve saha araştırması olarak sektörden belli firmalarla görüşmelere de dayalı olarak ortaya konmuştur.
 • “İzmir İlinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sektör Analizi” isimli Rapor hazırlanmıştır.

Rapor
İzmir Yenilenebilir Enerji Sektor Analizi
Raporun tam metnine İZKA web sitesi üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. [PDF, 7.3 MB]
Kurumunuzun Projedeki Rolü
Enstitümüz projede altyüklenici olarak görev almıştır.
Projenin Bütçesi
Projenin toplam bütçesi ise 75.000 TL’dir. Yapılan çalışmalar için Enstitümüze 36.000 TL kaynak aktarılmıştır.
Projenin Finansmanı
Projenin toplam bütçesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından finanse edilmiştir.

 

KİRLİLİK OLUŞTURAN ATIK DENİZ FANEROGAMLARININ SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYONU VE RAFİNAT FAZI OLUŞTURAN BİYOKÜTLEDEN BİYOETANOL ELDESİNİN ARAŞTIRILMASI: MATEMATİKSEL MODELLEME VE OPTİMİZASYON

TÜBİTAK 1002 – Hızlı Destek Programı

 

DELİVERY OF SUSTAİNABLE SUPPLY OF NON-FOOD BİOMASS TO SUPPORT A “RESOURCE-EFFİCİENT” BİOECONOMY İN EUROPE (S2BIOM)

Delivery of Sustainable Supply of Non-food Biomass to Support A “Resource-Efficient” Bioeconomy in Europe (S2BIOM)

AB Projesi – 7. Çerçeve Programı
rokettube